سومین کارگاه آموزشی استخراج  DNA، الکتروفورز و PCR 

 عنوان کارگاه: DNA Extraction, Gel Electrophoresis and PCR 
ضرورت و هدف از برگزاری کارگاه:
جـــدا كـــردن و تکثیر بخـــش وِیـــژهای از DNA از ژنوم ارگانِیسم جهت پِی بردن به توالی و عملكرد آن، تحقِیقـات ژنتِیـكی، تـشخِیص طبـِی، تــشخِیص بِیمارِیهاِیِی كه منشأ ژنتِیك دارند، تشخِیص هوِیت و مسائل جنایی و پزشكی قانونی كاربرد بسِیارِی دارد. در زمینه گیاهی نیز در تعیین میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت های گیاهی، شناسایی ارقام و تشخیص بیماریهای گیاهی، انتقال ژن و .... مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ایجاد حساب کاربری

ثبت نام در کارگاه ها

ثبت نام آنلاین و پرداخت

ورود کاربران

برای شرکت در کارگاه ها و مسابقات باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com