مدرس دوره دکتر فرهاد سیروس نژاد

زمان کارگاه اعلام خوالهد شد

محل برگزاری سایت دانشگاه مرکزی

6 الی 8 جلسه 

ورود به فرم ثبت نام

بالا
saeed_sol@yahoo.com