سرفصل کارگاه: 

  • 1- استخراج DNA از نمونه های گیاهی
  • 2- استخراج DNA از نمونه های انسانی (خون)
  • 3- تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراجی با استفاده از اسپکتروفتومتر و ژل آگارز
  • 4-  انجام PCR در نمونه های استخراجی با استفاده از آغازگر
  • 5- الکتروفورز محصولات حاصل از PCR     
  • 6- رنگ آمیزی و رویت الگوهای نواری DNA زیر نور UV   
  • 7- تفسیر و تضیح نتایج 

ورود کاربران

برای شرکت در کارگاه ها و مسابقات باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com