سرفصل کارگاه:

روشهای اسانس گیری و عصاره گیری از گیاهان دارویی

آشنایی با روشهای مختلف اسانس گیری به صورت تئوری و عملی (تقطیر با آب، تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب و بخار)
آشنایی با روشهای مختلف عصاره گیری به صورت تئوری و عملی (عصاره گیری حساس به دمای بالا "سوکسله" و عصاره گیری معمولی)
و تغلیظ عصاره های به دست آمده با دستگاه تقطیر در خلاء (روتاری اواپوریتور)

بالا
saeed_sol@yahoo.com