آذریایجان شرقی، میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ساختمان مرکزی طبقه دوم، دبیرخانه کارگاه ها (دفتر ارتباط با صنعت و جامعه)
تلفن و فاکس: 522240085-041

موبایل: 09149277865

وب سایت کارگاه ها: http://workshop.m-iau.ac.ir

{rsform 2}

بالا
saeed_sol@yahoo.com