زمان: سه‌شنبه 3 آذر ماه 1394 همزمان با برگزاری همایش ملی یافته‌های نوین در پژوهش‌های کشاورزی و منابع طبیعی

مدت زمان کارگاه (بخش عملی): 60 دقیقه (1 ساعت)

مدت زمان کارگاه (بخش تئوری): ۱۲۰ دقیقه (۲ ساعت)

مدت زمان کل کارگاه: 180 دقیقه (3 ساعت)

بالا
saeed_sol@yahoo.com